<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d17083353\x26blogName\x3dBekkjars%C3%AD%C3%B0a+6.+U\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://6-u.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://6-u.blogspot.com/\x26vt\x3d-1122076501743763257', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
-Færslur

-Bekkurinn

-Linkar

-Tjattið

-Slúður!

-Myndir

-Eldri færslur
Velkomin á bekkjarsíðu 6. U
Menntaskólans í Reykjavík
Skólaárið 2005-2006

Smellið hér til vinstri til að skoða frekar